Status

Status

Nadačního fondu Zlatý oříšek

 

„Podpora úsilí nadaných a úspěšných dětí

je podporou ekonomické i kulturní budoucnosti našeho národa.“

  

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

1. Nadační fond Zlatý oříšek vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne
16. října č. j. zápisu oddíl N, vložka 977 a je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech (dále jen „zákon“).

2. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Zlatý oříšek (dále jen nadační fond).

3. Sídlo nadačního fondu je: Nad Rokoskou 27, 182 00 Praha 8

      

4. Identifikační číslo nadačního fondu je 242 33 722

                        

      

Čl. 2  Zřizovatel nadačního fondu

      

     Zřizovatelem Nadačního fondu Zlatý oříšek je: Mgr. Jiří Kotmel, nar. 1. 2. 1972, Nad Rokoskou 9/799, 182 00 Praha 8 – Libeň

                            

Čl. 3  Účel a obecně prospěšné cíle nadačního fondu

 

Účelem nadačního fondu je:

 • organizace celonárodní soutěže Zlatý oříšek s cílem pravidelně každoročně při slavnostním televizním finále prezentovat a oceňovat 30 nadaných a úspěšných dětí České republiky včetně dětských kolektivů, a to napříč všemi obory,
 • široká medializace a propagace nadaných a úspěšných dětí České republiky a získávání tak nových materiálních i nemateriálních příležitostí k dalšímu rozvoji těchto dětí,
 • propagace a podpora dětských volnočasových aktivit,
 • motivace a inspirace rodičů k volnočasovým aktivitám dětí,
 • propagace výše uvedených účelů nadačního fondu k získávání podpory, darů, grantů a dalších zdrojů pro jejich realizaci,
 • shromažďování finančních prostředků určených k zajištění dalších kulturních, společenských aj. akcí
  na podporu rozvoje nadaných a úspěšných dětí České republiky. 
                

 

Čl. 4  Majetek nadačního fondu

                                        

1. Prostředky nadačního fondu se tvoří z těchto zdrojů:                   

 • z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,
 • ze sponzoringu právnických a fyzických osob,
 • z grantů státních institucí,
 • z příjmu z vlastní činnosti,
 • z výnosů nadačního jmění,
 • z výnosů ostatního majetku nadačního fondu,
 • z jiných finančních zdrojů.

                      

2. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Peněžní prostředky nadačního fondu nelze půjčovat, to se však netýká podpory projektu nadačním příspěvkem formou půjčky.

                   

Čl. 5  Způsoby použití a poskytování prostředků nadačního fondu

                                        

1. Hospodaření nadačního fondu se řídí předpisy nadačního fondu a obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.

 

2. Prostředky nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu, zejména na:

 • finanční zajištění činnosti uvedené v čl. 4,
 • odměny, které se poskytují za práci pro nadační fond na základě objednávek nebo s předchozím souhlasem správní rady nadačního fondu,
 • na úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

 

3. Finanční prostředky nadačního fondu lze čerpat do výše získaných prostředků a pro realizaci účelu nadačního fondu. Nadační dary lze použít, pokud je tak uvedeno, jen podle vůle dárce.

                                                       

4. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě:                                     

 • žádosti podané žadatelem s uvedením účelu, výše, případně formy příspěvku,
 • posouzení členů správní rady o potřebnosti podpory konkrétního případu.

 

                                      

5. Nadační příspěvek může být poskytnut na základě smlouvy buď formou peněžitého plnění účelově vázaného, např. na koupi určitého předmětu, uskutečnění určitého projektu či přímo ve formě věcného plnění, zejména dodáním potřebného zařízení, zajištěním účasti v soutěži atd.

 

6. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

                                      

7. Členům orgánů nadačního fondu nelze poskytnout nadační příspěvek. Nadační fond se nesmí podílet
na financování politických stran nebo politických hnutí.

                                    

Čl. 6  Náklady na správu nadačního fondu

                                        

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nesmějí převýšit 35 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Tyto náklady se vedou odděleně od nadačních příspěvků.

                                      

Náklady na správu jsou zejména náklady na udržení, ochranu a zhodnocení majetku nadačního fondu a náklady související s jeho provozem, včetně mzdových nákladů a případných mimořádných odměn za výkon funkce člena správní rady či revizora.        

                                                       

Čl. 7  Výše nadačního jmění

                                                       

Nadační jmění tvoří peněžní prostředky uložené na č. ú: 255095320 /0300.

                                            

Čl. 8  Správní rada nadačního fondu

 

1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.

                                        

2. Správní rada má tři členy. Členy správní rady jsou:

                                                      

                                                        Mgr. Jiří Kotmel – předseda správní rady

                                                        MUDr. Kateřina Bojová – členka správní rady

                                                        BC. Lenka Šejbová – členka správní rady

                                                       

3. Funkční období členů správní rady je pětileté. Členství v radě je nezastupitelné. Opětovná volba je možná. Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo člena správní rady, je na uvolněné místo zvolen člen na dobu
do konce funkčního období.

                                      

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí jednání správní rady člen správní rady určený předsedou správní rady.

 

5. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále zejména o:                                   

 • poskytování nadačních příspěvků,
 • pořádání nadačních akcí,
 • členstvu nebo čestném představenstvu nadačního fondu, pokud je toto zřízeno.

                                      

6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen předseda správní rady a nejméně jeden člen správní rady. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů.

 

7. Hlasovací právo všech členů je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

8. Za nadační fond jedná navenek v běžných věcech samostatně předseda správní rady.

                                      

9. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, ztrátou způsobilosti k právním úkonům, odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech nebo tento statut nebo pro nečinnost.

                                   

Čl. 8  Revizor nadačního fondu

 

Kontrolním orgánem fondu je revizor:

Mgr. Jana Hatašová

 

Funkční období revizora je pětileté.

 

Revizor zejména:

 • kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
 • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 • dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,
 • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 • nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

 

Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
 • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

         

Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

 

        Čl. 9  Výroční zpráva

                      

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.

2. Výroční zpráva obsahuje údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona.

                                                                       

Čl. 10  Závěrečná ustanovení

                                        

1. Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu.

2. Tento statut může být měněn a doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky.

3. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.

4. Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu dne 20. října 2012.

  

V Praze dne 20. 10. 2012

 

Mgr. Jiří Kotmel

předseda správní rady

                                                                              

MUDr. Kateřina Bojová

členka správní rady

 

BC. Lenka Šejbová

členka správní rady

Naše poslání

Nadační fond Zlatý oříšek se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných
dětí České republiky.

Ve spolupráci s veřejnými institucemi, médii, sponzory a dárci se pro tyto
děti snažíme přinášet nové šance
a příležitosti, ale také vytvářet takové ekonomické podmínky, aby se mimořádné schopnosti těchto dětí mohly dále rozvíjet a nepromarnil se jejich obrovský potenciál.
Právě ten je naším jedinečným
národním bohatstvím a stojí na
něm budoucnost naší republiky i celého českého národa.

Podpořte nadané děti České republiky
č.ú: 255095320/0300
Účet pro dary z poštovních zásilek:
č.ú: 314492060/0300

PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajVysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský kraj

Zlatý oříšek
již pomohl rozdělit
3.155.835 Kč

Zlatý oříšek podporují

VeoliaPreciosaActivaALZAFénixČEPS, a.s.TextilEco a.s.SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚNadace SovaHodinářství Bechyně